Shivashtakam Lyrics In Bengali (শিবাস্তকম) | Shiva Kalpataru Mantra Bengali Lyrics

Bongconnection Original Published
1 Min Read


Shivashtakam Lyrics In Bengali (শিবাস্তকম) | Shiva Kalpataru Mantra Bengali
Lyrics 

Shivashtakam Lyrics In Bengali (শিবাস্তকম) | Shiva Kalpataru Mantra Bengali Lyrics
Loading...


Shivashtakam Bengali Lyrics 

Loading...
শিৱ অষ্টকম

প্রভুং প্রাণনাথং ৱিভুং ৱিশ্ৱনাথং জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম | 
ভৱদ্ভৱ্যভূতেশ্ৱরং ভূতনাথং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||১|| 
গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম | 
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্ৱিশালং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||২|| 
মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডযন্তং মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরং  তম | 
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||৩|| 
তটাধোনিৱাসং মহাট্টাট্টহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম | 
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||৪|
গিরীন্দ্রাত্মজাসঙ্গৃহীতার্ধদেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্ৱদা সন্নিগেহম | 
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির্ৱন্দ্যমানং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||৫|| 
কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাংভোজনম্রায কামং দদানম | 
বলীৱর্দযানং সুরাণাং প্রধানং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||৬|| 
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পৱিত্রং ধনেশস্য মিত্রম | 
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রং ৱিচিত্রং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||৭|| 
হরং সর্পহারং চিতাভূৱিহারং ভৱং ৱেদসারং সদা নির্ৱিকারম | 
শ্মশানে ৱসন্তং মনোজং দহন্তং শিৱং শঙ্করং শংভুমীশানমীডে ||৮|| 
স্তৱং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ পঠেত্সর্ৱদা ভর্গভাৱানুরক্তঃ | 
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং ৱিচিত্রৈঃ সমারাদ্য মোক্ষং প্রযাতি
||৯|| 
ইতি শ্রীশিৱাষ্টকং সংপূর্ণম || 


Share This Article