Damodarastakam Lyrics (দামোদরাষ্টকম লিরিক্স)

Bongconnection Original Published
1 Min Read


Damodarastakam Lyrics (দামোদরাষ্টকম লিরিক্স) 

 

Damodarastakam Lyrics (দামোদরাষ্টকম লিরিক্স)
Loading...


Damodarastakam Lyrics In Bengali

Loading...


Namamisvaram Sac-Cid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam
Yasoda-Bhiyolukhalad Dhavamanam
Paramrstam Atyantato Drutya Gopya
Rudantam Muhur Netra-Yugmam Mrjantam
Karambhoja-Yugmena Satanka-Netram
Muhuh Svasa-Kampa-Trirekhanka-Kantha-
Sthita-Graivam Damodaram Bhakti-Baddham
Itidrk Sva-Lilabhir Ananda-Kunde
Sva-Ghosam Nimajjantam Akhyapayantam
Tadiyesita-Jnesu Bhaktair Jitatvam
Punah Prematas Tam Satavrtti Vande
Varam Deva Moksam Na Moksavadhim Va
Na Canyam Vrne ‘Ham Varesad Apiha
Idam Te Vapur Natha Gopala-Balam
Sada Me Manasy Avirastam Kim Anyaih
Idam Te Mukhambhojam Atyanta-Nilair
Vrtam Kuntalaih Snigdha-Raktais’ Ca Gopya
Muhus Cumbitam Bimba-Raktadharam Me
Manasy Avirastam Alam Laksa-Labhaih
Namo Deva Damodarananta Visno
Prasida Prabho Duhkha-Jalabdhi-Magnam
Krpa-Drsti-Vrstyati-Dinam Batanu-
Grhanesa Mam Ajnam Edhy Aksi-Drsyah

Kuveratmajau Baddha-Murtyaiva Yadvat
Tvaya Mocitau Bhakti-Bhajau Krtau Ca
Tatha Prema-Bhaktim Svakam Me Prayaccha
Na Mokse Graho Me ‘Sti Damodareha
Namas Te ‘Stu Damne Sphurad-Dipti-Dhamne
Tvadiyodarayatha Visvasya Dhamne
Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo ‘Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam


Share This Article