Om Japakusum Sankasham Kashyapeyam lyrics In Bengali

Bongconnection Original Published
3 Min ReadOm Japakusum Sankasham Kashyapeyam lyrics In Bengali

Om Japakusum Sankasham Kashyapeyam lyrics In Bengali
Loading...Surya
JAPAKUSUMA SANKASHAM KASHYAPEYAM MAHADYUTIM ||
TAMORIM SARVA PAPAGHNAM PRANATOSMI DIWAKARAM ||
Cryptic Mantra :
OM HRAM HRIM HRAUM SAH SURYAY NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM GHRINI SURYAY NAMAH ||
Chandra
DADHI SHANKHA TUSHARABHAM KSHIRODARNAVA SAMBHAVAM ||
NAMAMI SHASHINAM SOMAM SHAMBHOR MUKUTBHUSHANAM ||
Cryptic Mantra :
OM SHRAM SHRIM SHRAUM SAH CHANDRAYA NAHAM ||
General mantra is as follows :
OM SOM SOMAY NAMAH ||
Mangel
DHARANI GARBHA SAMBHOOTAM VIDDUTKANTI SAMAPRABHAM ||
KUMARAM SHAKTI HASTAM TAM MANGALAM PRANAMAMYAHAM ||
Cryptic Mantra :
OM KRAM KRIM KRAUM SAH BHAUMAYA NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM AM ANGARKAYA NAMAH ||
Budha
PRIYANGU KALIKA SHYAMAM RUPENA PRATIMAM BUDHAM ||
SAUMYAM SAUMYA GUNOPETAM TAM BUDHAM PRANAMAMYAHAM ||
Cryptic Mantra :
OM BRAM BRIM BRAUM SAH BUDHAYA NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM BOOM BUDHAYA NAMAH||
Guru
PDEVANAM CHA RISHINAM CHA GURUM KANCHAN SANNIBHAM ||
BUDDHI BHOOTAM TRILOKESHAM TAM NAMAMI BRIHASPATIM ||
Cryptic Mantra :
OM GRAM GRIM GRAUM SAH GURAVE NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM BRIM BRIHASPATAYE NAMAH ||
Shukra
HIMAKUNDA MRINALABHAM DAITYANAAM PARAMAM GURUM ||
SARVA SHASTRA PRAVAKTTARAM BHARGAVAM PRANAMAMYAHAM ||
Cryptic Mantra :
OM DRAM DRIM DRAUM SAH SHUKRAYA NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM SHOOM SHUKRAYA NAMAH ||
Sanisvra
NILANJANA SAMA BHASAM RAVIPUTRAM YAMA GRAJAM ||
CHHAAYA MARTANDA SAMBHOOTAM TAM NAMAMI SHANAISHCHARAM ||
Cryptic Mantra :
OM PRAM PRIM PRAUM SAH SHANAISHCHARAYA NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM SHAM SHANAISHCHARAYA NAMAH ||
Rahu
ARDHAKAYAM MAHAVIRYAM CHANDRADITYA VIMARDANAM ||
SINGHIKA GARBHA SAMBHOOTAM TAM RAHUM PRANAMAMYAHAM ||
Cryptic Mantra :
OM BHRAM BHRIM BHRAUM SAH RAHAVE NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM RAM RAHAVE NAMAH ||
Ketu
PALASHA PUSHPA SANKASHAM TARAKA GRAHAMASTAKAM ||
RAUDRAM RAUDRAT MAKAM GHORAM TAM KETUM PRANAMAMYAHAM ||
Cryptic Mantra :
OM SRAM SRIM SRAUM SAH KETAVE NAMAH ||
General mantra is as follows :
OM KEM KETAVE NAMAH ||

Also read, Surya Mantra In Bengali

Tags – Lyrics

Share This Article