Aigiri Nandini Lyrics & Meaning (অয়ি গিরি নন্দিনী) Durga Stotram

Bongconnection Original Published
22 Min ReadAigiri Nandini Lyrics Bengali  (অয়ি গিরি নন্দিনী) Durga Stotram

Aigiri Nandini Lyrics & Meaning (অয়ি গিরি নন্দিনী) Durga Stotram
Loading...

Aigiri Nandini Nanditha Medhini‘ is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur. ‘Aigiri Nandini’ is addressed to Goddess Mahishasur Mardini. Mahishasur Mardini is the fierce form of Goddess Durga where she is depicted with 10 arms, riding on a lion and carrying weapons.

Aigiri Nandini Lyrics with meaning in Bengali

Loading...
।।১।।
অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ব-বিনোদিনি নন্দনুতে
গিরিবরবিন্ধ  শিরো‌ধিনিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে,
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিণি ভূরিকুটুম্বিণি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।২।।
সুরবরবর্ষিণি দুর্ধর ধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবন পোষিণি শংকরতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে,
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদ শোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।৩।।
অযি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃংগনিজালয় মধ্যগতে,
মধু মধু রে মধুকৈটভ গঞ্জিনি কৈটভ ভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।৪।।
অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে
রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে,
নিজভুজ-দণ্ড নিপাতিত-খণ্ড বিপাতিত-মুণ্ড ভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।৫।।
অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে,
দুরিত দুরীহ দুরাশয় দুর্মতি দানবদূত কৃতান্তমতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।৬।।
অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয দায়করে
ত্রিভুবন মস্তক শূলবিরোধি শিরোধি কৃতামল শূলকরে,
দুমিদুমি তামর দুন্দুভিনাদ মহো মুখরীকৃত তিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।৭।।
অয়ি নিজ হুংকৃতি মাত্র নিরাকৃত ধূম্র বিলোচন ধূম্রশতে
সমর বিশোষিত শোণিত বীজ সমুদ্ভব শোণিত বীজলতে,
শিব শিব শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব তর্পিত ভূত পিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।৮।।
ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনক পিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ রসদ্ভট শৃংগ হতাবটুকে,
কৃত চতুরঙ্গ বলক্ষিতি রঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।৯।।
সুরললনা ততথেয়ি তথেয়ি তথাভিনয়োদর নৃত্য় রতে
কৃত কুকুথ কুকুথো গডদাদিক তাল কুতূহল দানরতে,
ধুধুকুট ধুককুট দিহিং ধিমিত ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১০।।
জয় জয় জপ্যজয়ে জয় শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে,
নটিত নটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১১।।
অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে
শ্রিত রজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে,
সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১২।।
সহিত মহাহব মল্লম তল্লিক মল্লিত রল্লক মল্লরতে
বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে,
সিতকৃত ফুল্লি সমুল্ল সিতা‌রুণ তল্লজ পল্লব সল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১৩।।

অবিরল গণ্ডগলন মদ মেদুর মত্ত মতঙ্গজ রাজপতে
ত্রিভুবন ভূষণভূত কলানিধি রূপ পয়োনিধি রাজসুতে,
অয়ি সুদতী জন লালস মানস মোহন মন্মধ রাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১৪।।
কমল দলামল কোমল কান্তি কলা কলিতা‌মল ভালতলে
সকল বিলাস কলা নিলয়ক্রম কেলি চলতকল হংসকুলে,
অলিকুল সংকুল কুবলয় মন্ডল মৌলিমিলদভ কুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১৫।।
কর মুরলী রব বীজিত কূজিত লজ্জিত কোকিল মঞ্জু মতে
মিলিত পুলিন্দ মনোহর গুঞ্জিত রঞ্জিত শৈল নিকুঞ্জগতে,
নিজগণভূত মহাশবরীগণ সদগুণ-সংভৃত কেলিতলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১৬।।
কটিতট পীত দুকূল বিচিত্র ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণত সুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর দংশুল সন্নথ চন্দ্ররুচে,
জিত কনকাচল মৌলি পদোর্জিত নির্ভর কুঞ্জর কুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১৭।।
বিজিত সহস্র করৈক সহস্র করৈক সহস্র করৈকনুতে
কৃত সুরতারক সঙ্গর তারক সঙ্গর তারকসূনু সুতে।
সুরথ সমাধি সমান সমাধি সমাধি সমাধি সুজাত রতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১৮।।
পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্য়তি য়ো‌নুদিনং ন শিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেত,
তব পদমেব পরম্পদ-মিত্য়নুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।১৯।।
কনকলসত্কল-সিন্ধুজলৈরনু সিঞ্জিনুতে গুণ রঙ্গভুবম
ভজতি স কিং নু শচীকুচকুম্ভত তটী পরিরম্ভ সুখানুভবম,
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাশি শিবম
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।২০।।
তব বিমলে‌ন্দু কলং বদনেন্দু মলং সকলং ননু কূলয়তে
কিমু পুরুহূত-পুরীংদুমুখী-সুমুখীভিরসৌ-বিমুখী-ক্রিয়তে,
মম তু মতং শিবনাম-ধনে ভবতী-কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
।।২১।।
অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া করুণাপরয়া ভবিতব্য়মুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি য়থাসি তথানু মিতাসি রতে,
য়দুচিতমত্র ভবত্য়ুররী কুরুতা-দুরুতাপম পাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে,
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।
Aigiri Nandini Lyrics & Meaning (অয়ি গিরি নন্দিনী) Durga Stotram


Aigiri Nandini Lyrics In Bengali

Shree Mahishasura Mardini Stotram Meaning
1. Maa Durga – The Daughter of the Mountain and Joy of the World
।।১।।
অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ব-বিনোদিনি নন্দনুতে
গিরিবরবিন্ধ  শিরো‌ধিনিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে,
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিণি ভূরিকুটুম্বিণি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O daughter of the mountain, who makes the whole earth happy,
who makes the whole universe rejoice, praised by Nandin |
dwelling on the peak of the great Vindhya mountain,
glittering widely, praised by those desirous of victory |
O Goddess, wife of the blue necked Siva, One who has many families,
One who has done a lot, |
be victorious, be victorious, O destroyer of the demon Mahisasura, 
with beautiful braids of hair, daughter of the mountain Himalaya ||
2. Maa Durga – Destroys the Danavas and the Daityas and Nourishes the Three Worlds
।।২।।সুরবরবর্ষিণি দুর্ধর ধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবন পোষিণি শংকরতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে,
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদ শোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O bestower of boons on Gods, One who assails those hard to
control, who tolerates those with ugly faces (?),
one engrossed in rejoicing |
One who nourishes the three worlds, One who pleases Sankara,
One who removes sins, One who engrosses in the sound of Om (?) |
One who is angry with the progeny of Danu (demon), One who is angry
with the sons of Diti (also demon), One who destroys those with evil
the intoxication of pride, daughter of the ocean ||
3. Maa Durga – Destroyer of the Demons Madhu and Kaitabha
।।৩।।
অযি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃংগনিজালয় মধ্যগতে,
মধু মধু রে মধুকৈটভ গঞ্জিনি কৈটভ ভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O mother of the world, my mother, One who loves to dwell
in a forest of Kadamba trees, One who keeps on smiling |
One who is on her own dwelling on the tall peak of the
Himalaya, the greatest among the mountains |
One who is very sweet, One who has the treasure of demons Madhu and
Kaitabha, destroyer of the demon Kaitabha, engaged in
dancing || 
4. Maa Durga – Destroyer of the Demons Chanda and Munda
।।৪।।
অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে
রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে,
নিজভুজ-দণ্ড নিপাতিত-খণ্ড বিপাতিত-মুণ্ড ভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O One who split the heads (of demons) into hundreds of
pieces and One who cut the trunks of great battle elephants |
whose great lion is skilled in terrifying valour in tearing apart the
temples of enemy elephants |
One who has cut down into pieces the heads of the enemy
chieftains with the strength of her own arms ||
5. Maa Durga – Made Lord Shiva the Messenger against Shumbha and Nisumbha
।।৫।।
অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে,
দুরিত দুরীহ দুরাশয় দুর্মতি দানবদূত কৃতান্তমতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O One who holds the invincible and undiminishing striking
force which arose on the occasion of killing the enemies who were
hard to subdue on the battlefield |
who made Pramatha, the great attendant of Shiva, a leader in subtle
thinking, her commander (?) |
who decided to destroy the messenger of demons who were
sinful, with evil intentions, thoughts and mind ||
6. Maa Durga – Pardons the Enemy Heroes when their Wives take Refuge
।।৬।।
অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয দায়করে
ত্রিভুবন মস্তক শূলবিরোধি শিরোধি কৃতামল শূলকরে,
দুমিদুমি তামর দুন্দুভিনাদ মহো মুখরীকৃত তিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O One who gives protection to the great heroic husbands of
the enemy wives who have come seeking refuge |
One who holds in her hands a spotless spear pointed towards the head
of the opponent who is causing a great pain for all the three worlds |
One who is like the blazing hot sun, aroused by the power of
resounding noise of the drums of Gods ||
7. Maa Durga – Destroyer of the Demons Dhumralocana, Raktabija and Shumbha Nishumbha
।।৭।।
অয়ি নিজ হুংকৃতি মাত্র নিরাকৃত ধূম্র বিলোচন ধূম্রশতে
সমর বিশোষিত শোণিত বীজ সমুদ্ভব শোণিত বীজলতে,
শিব শিব শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব তর্পিত ভূত পিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O One who has blown aside hundreds of streams of smoke
coming from demons with smoking eyes merely with her own roaring |
who is like a vine of blood-drops
grown from the dried blood drops in battle |
One who delights in the company of auspicious Shiva, Shumbha,
Nishumbha, and the spirits who were fed during the great battle. ||
8. Maa Durga – Destroys the Chaturanga of the Enemy
।।৮।।
ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনক পিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ রসদ্ভট শৃংগ হতাবটুকে,
কৃত চতুরঙ্গ বলক্ষিতি রঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
One who decks herself with dancing ornaments on throbbing
limbs at the moment of the battle, making her bow ready |
who killed the huge enemy soldiers with a shining sword and with
(arrows from) a quiver which has golden brown spots |
who made the battleground with a fourfold army into a stage with a
colourful drama with screaming little soldiers || 
9. Maa Durga – Whose Battle expresses as Celestial Dance
।।৯।।
সুরললনা ততথেয়ি তথেয়ি তথাভিনয়োদর নৃত্য় রতে
কৃত কুকুথ কুকুথো গডদাদিক তাল কুতূহল দানরতে,
ধুধুকুট ধুককুট দিহিং ধিমিত ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O you who take delight in the
dancing of heavenly damsels made excellent by the acting out of
tatatheyi-tatheyi-tatha/tathA! O you who are full of laughter, amorous gestures
and hulAsa (meaning uncertain, but probably something along the lines of
abandon)! O you who possess immeasurable love for afflicted persons bowing
before you (i.e., seeking refuge in you)! O you who rejoice in the
sustained/deep sound, dhimikaTa-dhikkaTa-dhikaTadhimi, of the mRdaGga
drum! O
vanquisher of the demon MahiSa! O one bearing attractive knotted hair! O
daughter of the mountain! Victory to you!
10. Maa Durga – Occupies Half of the Body of Lord Shiva
।।১০।।
জয় জয় জপ্যজয়ে জয় শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে,
নটিত নটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
Be victorious! be victorious! whose victory should be sung,
praised by the whole universe ready to sing the praise extolling her victory |
who attracted the attention of shiva by the twinkling of bells making
various sounds of dancing |
who delights in beautiful singing and in dance-drama presented by a
leading dancer acting out the role of an actress with half of his body ||
11. Maa Durga – Union of Beautiful Mind and Charming Appearance
।।১১।।
অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে
শ্রিত রজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে,
সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O One who has a flowerlike complexion attractive to the
good heart of the goodhearted people |
(the meaning of this part is unclear, the last word seems to mean
“surrounded by the face of the moon” )
(the meaning of this compound is not clear)
12. Maa Durga – Accompanied by Army of Jasmine-Like Girls against excellent Fighters
।।১২।।
সহিত মহাহব মল্লম তল্লিক মল্লিত রল্লক মল্লরতে
বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে,
সিতকৃত ফুল্লি সমুল্ল সিতা‌রুণ তল্লজ পল্লব সল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
Salutations to the Divine Mother who is accompanied in the
the great battle against excellent wrestlers (fighters), by girls who appear
tender like jasmine who are fighting against the enemies.
whose accompaniments are composed of girls from the bheel tribe who are
tenders like creepers of village jasmine and buzz like swarms of bees (or
crickets).
On whose face plays a smile created By joy which appears like dawn shining
forth with red colour and blossoming the excellent buds.
Victory to you, the destroyer of the demon Mahishasura, who has beautiful
locks of hair and who is the daughter of the mountain.
13. Maa Durga – From Whom Emerges all Arts, Beauty and Power
।।১৩।।
অবিরল গণ্ডগলন মদ মেদুর মত্ত মতঙ্গজ রাজপতে
ত্রিভুবন ভূষণভূত কলানিধি রূপ পয়োনিধি রাজসুতে,
অয়ি সুদতী জন লালস মানস মোহন মন্মধ রাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
Who is in charge of huge royal elephants in fury whose rut is
streaming down their temples incessantly |
princess, the daughter of the ocean, who has the beauty of the moon,
the ornament of all the three worlds |
princess of cupid who enchants the minds desirous of ladies with
beautiful teeth ||
14. Maa Durga – Whose Forehead is Stainless and Pure like a Lotus Petal
।।১৪।।
কমল দলামল কোমল কান্তি কলা কলিতা‌মল ভালতলে
সকল বিলাস কলা নিলয়ক্রম কেলি চলতকল হংসকুলে,
অলিকুল সংকুল কুবলয় মন্ডল মৌলিমিলদভ কুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
Whose spotless forehead is enhanced by the beautiful
the complexion, pure and delicate like that of lotus petals |
whose flock of swans is moving sportingly with steps which are the
marks of all beautiful arts |
whose bees from the Bakula trees meet on the tops of lotus flowers
which are crowded with (their own) bees ||
15. Maa Durga – Whose Voice is Sweeter than Flute and Cuckoo
।।১৫।।
কর মুরলী রব বীজিত কূজিত লজ্জিত কোকিল মঞ্জু মতে
মিলিত পুলিন্দ মনোহর গুঞ্জিত রঞ্জিত শৈল নিকুঞ্জগতে,
নিজগণভূত মহাশবরীগণ সদগুণ-সংভৃত কেলিতলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
Whose sweet cooing sounds made with the flute held in her
own hands have put to shame the Kokila bird and who has sweet
thoughts |
who is in colourful mountain groves pleasantly resounding with the
assembled mountain folks |
whose playground is filled with good qualities of the flocks of the
great tribal women who are manifestations of her own
qualities ||
16. Maa Durga – On Whose Radiant Toe-Nails Prostate the Devas and the Asuras
।।১৬।।
কটিতট পীত দুকূল বিচিত্র ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণত সুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর দংশুল সন্নথ চন্দ্ররুচে,
জিত কনকাচল মৌলি পদোর্জিত নির্ভর কুঞ্জর কুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
Who has set aside the brilliance of the moon with the colourful
rays coming from the yellow silk she is wearing on her waist |
whose toe-nails shine like the moon because of the rays
emanating from the crest jewels of the bowing gods and demons |
whose breasts outshine the temples of wild elephants and the
high peaks of the golden mountains ||
17. Maa Durga – Who is Pleased with Devotional Contemplation of both: like Suratha as well as Samadhi
।।১৭।।
বিজিত সহস্র করৈক সহস্র করৈক সহস্র করৈকনুতে
কৃত সুরতারক সঙ্গর তারক সঙ্গর তারকসূনু সুতে।
সুরথ সমাধি সমান সমাধি সমাধি সমাধি সুজাত রতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
Who has set aside the brilliance of the moon with the colourful
rays coming from the yellow silk she is wearing on her waist |
whose toe-nails shine like the moon because of the rays
emanating from the crest jewels of the bowing gods and demons |
whose breasts outshine the temples of wild elephants and the high
peaks of the golden mountains ||
18. Maa Durga – An Abode of Devi Mahalakshmi
।।১৮।।
পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্য়তি য়ো‌নুদিনং ন শিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেত,
তব পদমেব পরম্পদ-মিত্য়নুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O benevolent goddess accompanied by Shiva, if someone daily
cherishes your lotus like feet |
(contd. from prev line) then, O lotus dwelling Lakshmi, how will he
not become wealthy? |
O auspicious Goddess, is there anything that I would not have, if I
earnestly believe that your feet are the highest goal to be achieved? ||
19. Maa Durga – An Abode of Devi Mahasaraswati
।।১৯।।
কনকলসত্কল-সিন্ধুজলৈরনু সিঞ্জিনুতে গুণ রঙ্গভুবম
ভজতি স কিং নু শচীকুচকুম্ভত তটী পরিরম্ভ সুখানুভবম,
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাশি শিবম
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
If someone bathes you, the playground of virtues, with
shining golden waters of the ocean |
will he not experience in heaven the happiness (equal to that of
Indra) embracing the full bosom of Sachi? |
O Goddess worshipped by the speech of Gods, I take refuge in your
feet, which are also the abode of Shiva ||
20. Maa Durga – Whose Pure Moon-Like Face Subdues our Impurities
।।২০।।
তব বিমলে‌ন্দু কলং বদনেন্দু মলং সকলং ননু কূলয়তে
কিমু পুরুহূত-পুরীংদুমুখী-সুমুখীভিরসৌ-বিমুখী-ক্রিয়তে,
মম তু মতং শিবনাম-ধনে ভবতী-কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
He who sufficiently dedicates himself to your entire
moonlike face, which is as bright as a host of spotless moons |
will he be turned away (in heaven) by the moon-faced
beauties of the city of Indra? |
(the text of this line is unclear) }
21. Maa Durga – Who Shower Grace on Devotees in the same manner as Arrows on Enemies
।।২১।।
অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া করুণাপরয়া ভবিতব্য়মুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি য়থাসি তথানু মিতাসি রতে,
য়দুচিতমত্র ভবত্য়ুররী কুরুতা-দুরুতাপম পাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে,
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।
Meaning:
O Uma, you should be kindly disposed toward me because of
your virtue of compassion toward the meek |
(meaning unclear) |
you may choose to do (with me) whatever is appropriate, she
removes the great pain (of her devotees). |
                                        

এই গানের লিরিক্স ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না …


ভালো থাকুন, গানে গানে থাকুন…

Thank you, Visit Again…

Tags – Durga Stotram, Bengali Lyrics, Bengali Song

Share This Article